By

IT_Dept.
Project Manager (Interior) VTEC DECOR CO.,LTD. ตำแหน่ง : ผู้จัดการโครงการ (งานตกแต่งภายใน) สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตประเวศ) หน้าที่ความรับผิดชอบ : – วางแผนและควบคุม บริหารโครงการงานตกแต่งภายในให้เป็นไปตามเป้าหมาย – ประสานงานงานและควบคุมทีมงาน/ผู้รับเหมา อย่างมีประสิทธิภาพ – รายงานความคืบหน้าโครงการต่อเจ้าของโครงการและผู้บริหาร คุณสมบัติ : – เพศชาย อายุ 30-45 ปี ขึ้นไป – วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาตกแต่งภายใน, สถาปัตยกรรมภายใน หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง – มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านการบริหารโครงการ งานตกแต่งภายใน เช่น สำนักงาน โรงแรม คอนโดฯ – สามารถทำงานเป็นทีม, บริหารจัดการและดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี – มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น...
Read More
เจ้าหน้าที่ประมาณราคา/เจ้าหน้าที่ประมาณราคาอาวุโส VTEC DECOR CO.,LTD. ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประมาณราคา/เจ้าหน้าที่ประมาณราคาอาวุโส สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร (ประจำสำนักงานประเวศ) หน้าที่ความรับผิดชอบ : – สามารถถอดแบบ และประเมินราคางานตกแต่งภายในได้ – จัดทำฐานข้อมูลในการประเมินราคา – ติดต่อประสานงานกับ Supplier, ผู้รับเหมา เพื่อทำราคา – จัดทำเอกสารประเมินราคา และเสนอราคาอย่างถูกต้อง คุณสมบัติ : – เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป – วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี สาขาตกแต่งภายใน และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง – มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี และสามารถทำงานล่วงเวลาได้ – มีประสบการณ์ด้านงานประมาณราคา (งานตกแต่งภายใน) จะพิจารณาเป็นพิเศษ สวัสดิการ : 1.เงินเดือน 2.ค่าล่วงเวลา 3.ค่าครองชีพ 4.เงินโบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ) 5.ปรับเงินเดือนประจำปี...
Read More
1 2

About Us

Interior contractor Including the construction and installation of a fully integrated building engineering system

Recent Works