Day

September 26, 2019
Project Manager (Interior) VTEC DECOR CO.,LTD. ตำแหน่ง : ผู้จัดการโครงการ (งานตกแต่งภายใน) สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตประเวศ) หน้าที่ความรับผิดชอบ : – วางแผนและควบคุมโครงการงานตกแต่งภายในให้เป็นไปตามเป้าหมาย – ประสานงานงานและควบคุมทีมงาน/ผู้รับเหมา อย่างมีประสิทธิภาพ – รายงานความคืบหน้าโครงการต่อเจ้าของโครงการและผู้บริหาร คุณสมบัติ : – เพศชาย อายุ 28 ปี ขึ้นไป – วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี/โท สาขาตกแต่งภายใน สถาปัตยกรรมภายใน และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง – มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านการบริหารโครงการ งานตกแต่งภายใน เช่น สำนักงาน โรงแรม คอนโดฯ – สามารถทำงานเป็นทีม, บริหารจัดการ, ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ – มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น...
Read More

About Us

Interior contractor Including the construction and installation of a fully integrated building engineering system

Recent Works